Hey, this photo is ©
Wedding Stories

A showcase of some beautiful Love Stories




Abhimanyu & Pratiksha




Pratik & Nupura




Sneha & Yugank




Rohan & Rutuja




Piyush & Ankita




Hary & Chandan




Navin & Nikita




Kashyap & Pallavi




Fazeel & Saira




Rohit & Shruti




Manmeet & Karuna




Shekhar & Sonal




Aditya & Shuchi




Nikhil & Saai




Sarosh & Parvin




Pushkar & Priyanka




Keyur & Himali




Aditya & Chaitra




Your LoveStory could be the next..